Naslov/Header

Dobrodošli na Blog horarne astrologije astrologa Nataše Karalić Koprivice. Ovaj Blog je posvećen veštini horarne astrologije koja je predstavljena u astrološkom stvaralaštvu i delima starih majstora horarne astrologije među kojima se posebno ističu: Klaudije Galen, Ibn Sahl, Mašalah, Ibn Ezra, Gvido Bonati, Ričard Sonders, Džon Gadburi i Vilijam Lili. Na ovom Blogu možete čitati tekstove o različitim temama iz oblasti horarne astrologije, kao i interesantne primere horarnih horoskopa iz prakse astrologa. Ukoliko ste zainteresovani i za teme iz oblasti natalne, elekcione i mundane astrologije, pozivamo vas da posetite Blog tradicionalne astrologije.

25 December 2009

Masha'allah - sažet prikaz horarnog metoda (aspekti, recepcije, signifikatori)


Koristimo li primarno vladara ascendenta ili Meseca? Koji je jači?

"Dakle, počećeš gledajući vladara ascendenta. Ako aspektira ascendent, njega ćeš koristiti zbog snage njegovog svjedočanstva. Stoga ćes početi koristiti njega, a Mesec će biti njegov saučesnik, na kom god mjestu da se nalazi" (Masha'allah)

Ako vladar ascendenta ne aspektira ascendent po znaku, onda treba provjeriti da li aplicira prema nekom planetu koji aspektira ascendent.

"Ali, ako vladar ascendenta ne aspektira svoj znak, niti mu preko drugog planeta predaje svjetlost, onda će on biti oštećen i zao. Zbog ovoga, onda radi sa Mesecom kao što si radio sa vladarom ascendenta" (Masha'allah)

Ovo se može postići na dva načina:

a) vladar ascendenta aplicira prema nekom planetu koji aspektira ascendent, ili
b) lakši planet od vladara ascendenta je u separaciji s njim i gleda ascendent

Ako je ispunjen bilo koji od ova dva uslova, možemo raditi sa vladarom ascendenta. Ako vladar ascendenta i Mesec ne vide ascendent, niti je njihova svjetlost reflektovana prema ascendentu posredstvom drugih planeta, onda treba vidjeti koji će od njih dvojice prvi napustiti znak u kome se nalazi, tada prelaze iz averzije ka aspektu sa ascendentom. Planet koji prvi promijeni znak postaje primarni signifikator i zato treba analizirati njegovu prvu aplikaciju koja se dešava nakon promjene znaka. Ovo pravilo važi i kada oba signifikatora aspektiraju ascendent, ali su istovremeno i u praznom hodu (ne spajaju se ni sa jednim planetom dok  ne promijene znak).

Ali, Masha'allah se ne brine mnogo oko praznog hoda:

"Jer broj stepeni koji vladar ascendenta ili Mesec trebaju da prijeđu prije nego što promijene znak pokazuje sporost i neaktivnost u stvari o kojoj se pita" (Masha'allah)

Prazan hod ne pokazuje neophodno da neće doći do realizacije željenog cilja, nego jednostavno ukazuje na odugovlačenje/sporost. Sa koliko odugovlačenja treba računati, o kolikom stepenu sporosti se radi?  Sa onoliko koliko iznosi broj stepeni koje treba prijeći glavni signifikator prije promjene znaka i slijedeće aplikacije. Iako je samo po sebi razumljivo da se može raditi i sa Mesecom i sa vladarom ascendenta ipak treba naglasiti, da bez obzira koji od ova dva signifikatora postane primaran, oba imaju ravnopravan udio pri određivanju krajnjeg ishoda stvari o kojoj se pita.

O tome da li će se stvar u pitanju ispuniti u potpunosti, delimično, ili se uopšte neće ispuniti Masha'allah govori slijedeće:

"Ali oni trebaju ravnopravno djeliti sve, niti bilo koji od njih posjeduje bilo šta nezavisno od njegovog partnera. Isto tako, ako jedan stekne prednost, a drugi bude oštećen, onaj koji je u prednosti će neizbježno preuzeti kontrolu u onoj mjeri nad drugim i nad stvari o kojoj se pita u skladu sa razmjerama štete koju je pretrpio njegov partner" (Masha'allah)

Drugim riječima, koji god od dvojice signifikatora ukazuje na dobar ishod, on kontroliše stvar o kojoj se pita, ali će biti donekle oštećen u krajnjem ishodu i to u skladu sa razmjerama štete koju je pretrpio njegov partner. Sahl Ibn Bishr ukazuje na isto. On uzima u obzir vladara ascendenta, Mesec i vladara stvari o kojoj se pita. Ako su dva od ova tri faktora neošteceni (vladar Ascendenta i stvari) biće realizovane 2/3 želje, a ako je samo jedan neoštećen, trećina. Ako su sva tri faktora neoštećeni (retrogradnost, spaljenost, aspekti sa lošim planetama, pad - kadentnost) stvar će biti realizovana u potpunosti.


Masha'allah - Portret Masha'allah-a, autor Heinrich Vogtherr (c. 1546)
(preuzeto sa ccwe.wordpress.com)


O kvalifikaciji primarnog i sekundarnog signifikatora

Mesec i vladar ascendenta su signifikatori osobe koja pita, i stoga jedna od prvih stvari koju treba razmotriti je koji od ove dvojice će imati najjače svjedočanstvo i tako postati primarni signifikator, a koji će biti saučesnik i dodati svoje svjedočenje primarnom signifikatoru.

Prvo svjedočanstvo koje planet može imati je "neposredno", sadržano u činjenici da ima autoritet (neko od osnovnih dostojanstava) u tom znaku. Drugo, može imati svjedočanstvo u znaku u kome se nalazi i stoga postaje "svjedok sa autoritetom". Treće, može imati dodatno svjedočanstvo jer je njegova priroda ista kao kod stvari o kojoj se pita. Na primer, ako se razmatra pitanje vezano za vladarstvo i 10. polje, onda Saturn, po prirodi, svjedoči o vladavini, kao što to čini i Sunce. Ako razmatramo pitanje vezano za 7. polje (za muškarca), onda bi Venera i Mesec, po prirodi, svjedočile o ženi.

" Bilo koji planet u znaku Ascendenta učestvuje s njima u njihovom (Mesec i vladar ascendenta) radu. I isto tako, svaki planet koji je u polju stvari o kojoj se pita. Ako taj planet, u znaku u kome se nalazi, bude u skladu sa stvari o kojoj se pita, i bude u recepciji, to ukazuje na vrednost i dobrotu te stvari. A ako planet nije u skladu sa stvari, položen u tom znaku, niti je u recepciji, to ukazuje na oštećenje i na manjak njene vrijednosti." (Masha'allah)

Znači, ako je neki planet u polju stvari o kojoj se pita i tamo ima autoritet svojim vladarstvom (neko od osnovnih dostojanstava) ili autoritet zbog toga što priroda te planete simbolizuje tu stvar, onda ima moć da realizuje stvar o kojoj se pita.

Ono čemu je Masha'allah poklanjao najviše pažnje je da li je primarni signifikator osobe spojen sa nekim planetom i ako jeste, da li taj planet ima prirodnu/esencijalnu signifikaciju stvari o kojoj se pita. Ako ima, a raspolaže i kvantitativnom moći da realizuje stvar, on će to i učiniti.

Za astrologe tog vremena, ta kvantitativna moć je bila određena sektom planete, fazom prema Suncu, slučajnim padom u ugaono/sukcedentno polje; davala je informacije na pitanje "koliko?". Eventualno osnovno dostojanstvo tog planeta bi im dalo informacije o kvalitetu stvari koju će dotični planet realizovati.

Pretpostavimo da imamo horoskop gdje je 4* Vage na ascendentu; Venera je u Lavu u 11. polju u praznom hodu, Mesec je pri kraju Raka u 10. polju, Sunce je na pocetku Lava. Tražimo koji od dva kandidata (Venera ili Mesec) ima jače svjedočanstvo u ovom horoskopu, da bi ga izabrali kao primarni signifikator. Venerino prvo svjedočanstvo je vladavina znakom ascendenta preko domicila; ona ga aspektira iz 11. polja (profitabilan položaj, "jako mjesto"). Ali, ona je istovremeno u praznom hodu i nema nikakav autoritet/svjedočanstvo na mjestu na kom se nalazi u Lavu (peregrina). Mesec, s druge strane, takođe ima autoriteta na ascendentu (lice), pri tome je na uglu ( jači autoritet od Venere) i treće svjedočanstvo postiže položajem u svom domicilu. Četvrto, nije u praznom hodu jer odmah nakon promjene znaka aplicira ka Suncu. Stoga, snaga svjedočanstva u ovom slučaju pada prvenstveno na Mesec pa ga koristimo kao primarni signifikator, a Venera će svojim svjedočanstvom sudjelovati.

S kojim planetom se spaja vladar ascendenta/Mesec?

Kad god je prvo spajanje signifikatora sa vladarom stvari o kojoj se pita, dolazi do perfekcije. Nije važno da li je taj planet malefik ili benefik, dostojanstven ili ne, i recepcija nije neophodna. To je najdirektniji način realizacije stvari.

Kada ne predstoji spajanje relevantnih vladara, onda treba pogledati da li ima planeta u znaku ascendenta i/ili u polju na koje se pitanje odnosi. Ali Masha'llah upozorava:

"Pa ipak, pozitivan ishod stvari ili njena prohibicija se ne dešavaju posredstvom planete koja je tako postavljena, nego u ime vladara ascendenta/Meseca i u skladu sa zvijezdama s kojima se oni spajaju, i spajanja, recepcije i davanja recepcije tih zvijezda." (Masha'allah)

Znači, ako Mesec ili vladar ascendenta apliciraju ka planeti u polju koje simbolizuje stvar o kojoj se pita, ili planet iz tog polja aplicira ka vladaru ascendenta ili planetu na ascendentu, dolazi do realizacije.

Masha'allah nam kaže da planet na ascendentu ili u polju o kome se pita ima udio u ishodu. Ako planet iz polja o kome se pita predaje svoju dispoziciju planetu na ascendentu i vladar ascendenta istovremeno nije oštećen, dolazi do realizacije. Ovo je posebno slučaj ukoliko planet na ascendentu ima neki autoritet (osnovno dostojanstvo) na tom mjestu. Planete tako položene ce donijeti željeni ishod pod slijedećim uslovima:
  • ako je aplikacija iz relevantnog polja prema benefiku, to će donijeti željeni ishod bez obzira da li taj benefik daje recepciju aplicirajućem planetu; pri tome, on ne mora da ima nikakvo osnovno dostojanstvo na ascendentu (mada je ovo, kao i recepcija, uvijek bonus)
  • ako je aplikacija ka malefiku koji tu ima neko osnovno dostojanstvo, doći će do realizacije i recepcija ponovo nije neophodna
  • ako je aplikacija ka malefiku koji nema nikakvo osnovno dostojanstvo, ali daje recepciju vladaru ascendenta/Mesecu, doći će do realizacije
  • ako je aplikacija ka malefiku bez osnovnog dostojanstva, i on ne daje recepciju vladaru ascendenta/Mesecu, neće doći do realizacije; malefik u takvom stanju će uništiti stvar.

"Ako se spajanje planeta dešava preko opozicije ili kvadrata, biće teškoća, odlaganja i napora u toj stvari. Ali ako je spajanje preko trigona ili sekstila, doći će do realizacije bez napora i teškoca. Slično je i kod konjunkcije. I shvati da ako su planete koje simbolizuju stvar u uglovima, one je požuruju, podstiču i donose realizaciju.  Ali ako te osoba pita o dobru ili zlu u kome se nalazi, ili upita kakvu budućnost može da očekuje, a ti nađeš planete koje tom stvari vladaju na uglovima, stvar će biti trajna, bila ona dobra ili loša." (Masha'allah)

Ako se signifikator osobe koja pita ne spaja sa vladarom pitanja, niti u/iz polja o kome se pita, nego sa nekom drugom planetom, Masha'allah kaže da treba da pogledamo prvu predstojeću aplikaciju tog drugog planeta. Ako taj drugi planet aplicira odmah ka vladaru pitanja, sve je još uvijek dobro. Serija takvih aplikacija koja kulminira u aplikaciji sa benefikom (uz recepciju) će dovesti do realizacije. Jedina iznimka je slučaj života ili smrti, u kome benefik vlada 8. poljem i gdje dodatno nema recepcije između tog benefika i signifikatora osobe koja je bolesna. U tom slučaju, ona će umrijeti.

Suština upravo objašnjenog je da svaki planet, dok aplicira ka drugom, predaje svoju dispoziciju tom drugom planetu. Onda drugi planet može opet predati svoju dispoziciju trećem, ili može odbaciti dispoziciju prvog zbog nedostatka recepcije u kom slučaju ne dolazi do realizacije. Dakle, koji god planet predstavlja posljednju kariku u ovom lancu aplikacija je veoma važna u određivanju ishoda pitanja. Sahl Ibn Bishr je nazivao ovaj planet primaocem dispozicije i on na kraju odlučuje da li će doći do realizacije željenog. Pažljiva analiza toga planeta će nam reći kako će taj uspjeh/neuspjeh izgledati, kako će se desiti. Bilo kakva aflikcija tog planeta može spriječiti konačnu realizaciju, čak iako je došlo do perfekcije koja je donijela (prividno) ostvarenje želje.

Znači, kada nema aplikacije između relevantnih vladara, treba gledati koje planete su spojene sa Mesecom/vladarom ascendenta. Taj planet može i hoće realizovati stvar, ali samo pod slijedećim uslovima:
  • ako je aplikacija ka benefiku i on je na uglu ili na jakom položaju, doći ce do realizacije željenog i recepcija nije neophodna (mada je uvijek poželjna). Jak položaj se može kvalifikovati sa četiri principa: jak po osnovnom dostojanstvu, po sekti, po fazi prema Suncu, po položaju u polju. Dakle, ne zavisi sve samo od toga da li je, ili nije, planet ugaon ili sukcedentan; on može biti i kadentan, ali ipak biti u jakoj poziciji jer ispunjava ostala tri kriterijuma 
  • ako je aplikacija ka malefiku koji pruža recepciju, dolazi do realizacije
  • ako je aplikacija ka malefiku i on nije vladar predmeta pitanja, i ne pruža recepciju vladaru ascendenta /Mesecu niti predaje svoju dispoziciju nekom drugom planetu, onda do realizacije neće doći jer takav malefik uništava ono što je željeno
  • ako je aplikacija ka malefiku i on predaje svoju dispoziciju drugom malefiku koji mu pruža recepciju, do realizacije će doći

U svim njegovim primjerima, neophodna je recepcija pružena planetu koji predaje dispoziciju vladaru ascendenta, a ne samo recepcija koja je pružena vladaru ascendenta.

Autor: Martien Hermes
Sa engleskog preveo i priredio za objavljivanje: Cor Scorpii

(Tekst je sa dozvolom izdavača, Stivena Birčfilda (Steven Birchfield) preuzet iz publikacije  "The Foundations", issue 1, Winter Solstice 2006)

17 December 2009

Primer horarne analize događaja (sudbina braka)

Postoje tri vrste horarnih karti: horarne karte pitanja, horarne karte događaja i horarne karte vesti. Pravila su, donekle, različita za svaku od njih. Ovo je primer horarne karte događaja napravljene za trenutak formalnog sklapanja braka. Događaj se desio 27.2.2004. godine u 12.00 h u Londonu.

U kartama događaja ove vrste muž je predstavljen znakom ascendenta i Suncem, opštim muškim signifikatorom, a žena znakom descendenta i Venerom, prirodnim signifikatorom ženskog pola. Mesec je glavni signifikator ukupne horoskopske slike i u svojoj separaciji dodatno opisuje muškarca, a u aplikaciji ženu. Vrh karte ukazuje na opštu sliku braka, a suprotni deo, tačka severnog meridijana, krajnji ishod stvari u pitanju, u ovom konkretnom slučaju, braka.
Dakle, suprug je u ovoj horarnoj karti predstavljen Mesecom, vladarem znaka na ascendentu, Suncem u znaku Riba i debilitiranim Marsom u Biku sa kojim je Mesec napravio poslednji aspekt. Signifikatori supruge su debilitirani Saturn u Raku, debilitirana Venera u Ovnu i debilitirani Merkur u znaku Riba. Već na prvi pogled ovoliki broj zodijački loše postavljenih planeta ukazuju na lošu sudbinu ovog braka. Stanje suprugovih signifikatora simbolizuje poročnog čoveka (peregrinirani Mesec u XII mundanom polju karte u dispoziciji debilitiranog i spaljenog Merkura u Jupiterovom znaku), sklonog nekom obliku zavisnosti koji je u njegovom slucaju bio alkoholizam. Interesantno je da na ovaj porok specifično ukazuje debilitirani Jupiter, tradicionalni signifikator alkoholizma, u retrogradnoj opozicionoj vezi sa Suncem u Ribama. Signifikatori supruge, debilitirani Saturn u kardinalnom i debilitirana Venera u, takođe, kardinalnom znaku, simbolizuju koleričnu narav, izrazito nestrpljenje, nedovoljnu taktičnost i trpeljivost te nedostatak empatije. Venera u znaku Ovna iskazuje svoje negativno lice koje se u tradicionanoj astrologiji često manifestuje kroz nedostatak prilagodljivosti i nizak nivo tolerancije. Kako je ukupna horoskopska slika izuzetno loša bilo je neophodno analizirati nekoliko planetarnih ciklusa za nekoliko godina. Dva stepena razlike između Saturna i ascendenta grubo sužavaju prediktivni okvir na dve do četiri vremenske jedinice, najverovatnije godine obzirom da je svetlo doba ovog događaja, Sunce, visoko mundano pozicionirano. Prva provera bila je 2006. godina kroz cikluse sekundarnih progresija, profekcija i tranzitnih sinodičkih stepeni helijačkih iluminacija relevantnih planeta. Kako Saturn stoji na prvom mundanom uglu ovog natala lako je bilo uočiti stepen njegove sinodičke konjunkcije na 14 stepeni Lava koji pada u, gotovo egzaktan, kvadrat sa Marsom horarne karte, vladarem sata događaja. Ova se konjunkcija između Saturna i Sunca (čime je započeo novi sinodički ciklus Saturna) desila 7.8.2006. godine. Konjunkcijski sinodički ciklus značajan je zbog helijačkog izlaska planete koji se odnosi na njenu orjentalnost kada planeta postaje vidljiva na noćnom nebu neposredno pre svitanja čime stiče izuzetno snagu. Kako je horarni Saturn veoma loš, ovim ciklusom se aktivira njegov startni potencijal. Avgusta 2006. godine Mesec horarne karte menja zodijački znak u progresiji čime se aktivira njegova početna pozicija iz malefične XII kuće. Kako su već dva ciklusa ukazala na avgust mesec 2006. godine, dodatno je valjalo proveriti i neki treći prediktivni ciklus koji se u mom izboru sveo na godišnje, odnosno, mesečne profekcije. Profekcije za period od 27. jula do 27. avgusta 2006. godine izjednacile su horarni ascendent i horarnu VIII kuću koja se vezuje sa završetke i okončanja različitih vrsta. Nije bilo teško predvideti razvod braka upravo za ovaj period kao posledicu izražene nekompatibilnosti supružnika, netolerantnosti i sebičnosti jednog te alkoholizma drugog. Tako je i bilo.

(Ovaj primer objavljen je uz saglasnost klijenta)

Autor: Nataša Karalić Koprivica
www.natasakaralic.com
astro.natasakaralic@gmail.com

09 December 2009

Rana pravila horarne astrologije o ljubavi i sklapanju braka

Ono što, na prvom mestu, razlikuje prve, katarhai (za više informacija o tome šta je katarhai videti tekst "Horarna astrologija - pojam i poreklo") od kasnijih horarnih metoda jeste odsustvo mundanih derivacija i odsustvo mundanog lociranje pitaoca te njegovog odvajanja od predmeta pitanja.  Karta se uvek  odnosi na stvar u pitanju, bez značaja kuća i njihovog izvlačenja (deriviranja) prema pirodi stvari. Tako recimo, trenutak u kojem se pita za sklopljeni brak ili trenutak kada se za isti čuje ili, pak, trenutak sklapanja braka se, praktično, jednako tumače tako što se, prema Doroteju Sidonskom, recimo, muž procenjuje preko pozicije Sunca, ascendenta i planete sa kojom je Mesec napravio poslednji aspekt, a žena prema Veneri, descendentu i Mesečevoj aplikaciji u sledu.


 

08 December 2009

Vreme i mesto koji su relevantni za izradu horarne karte

Za poznavaoce horarne astrologije nema dileme oko vremena i mesta za koje se izrađuje horarna karta za postavljeno pitanje - to su uvek vreme kada je astrolog saznao i razumeo sadržinu pitanja i mesto u kome se u tom trenutku nalazio. Poslednjih godina, sa porastom popularnosti horarne astrologije, javljaju se i oni koji pokušavaju da se javno bave horarnom astrologijom šireći ideju da se kao relevantno vreme može uzimati i ono kada je pitanje "palo na pamet" pitaocu, odnosno, kada je u pitanju mesto, ono u kome se nalazio pitalac, a ne astrolog kome je pitanje postavljeno, kao što to nalažu pravila horarne astrologije. Neki od njih idu čak toliko daleko da tvrde da je upravo to vreme korišćeno u stara vremena, što je, naravno, potpuno netačno ...

07 December 2009

Horarna astrologija - pojam i istorijat

Pojam horarne astrologije

Horarna astrologija je grana astrologije u okviru koje astrolog pruža odgovore na konkretna pitanja izrađujući astrološku (horarnu) kartu za vreme i datum kada je saznao (čuo ili pročitao) i razumeo pitanje koje mu je postavljeno, kao i za mesto u kome se u tom trenutku nalazio. Kada govorimo o pojmu horarne astrologije važno je napomenuti da između horarne i natalne astrologije postoji značajna razlika ...